Privacyverklaring van de Vereniging Functionarissen Transportveiligheid (VFT)

 

Inleiding

Met deze privacyverklaring geeft de VFT duidelijke informatie over welke persoonsgegevens de VFT opslaat en hoe daarmee wordt omgegaan. De VFT doet er alles aan om de privacy van haar leden en donateurs te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig met die persoonsgegevens om. De VFT houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Indien na het doornemen van deze privacyverklaring er nog vragen of opmerkingen zijn, kan hierover contact worden opgenomen via een e-mail aan secretaris@vft-cmhf.nl.

Waarom verwerkt de VFT persoonsgegevens

Persoonsgegevens van haar leden en donateurs worden door de VFT verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

-          het behartigen van de belangen van de leden van de VFT,

-          het versturen van uitnodigingen, nieuws en andere mededelingen namens de VFT,

-          het aansluiten bij collectieve verzekeringen via de CMHF waar de VFT bij is aangesloten,

-          het verspreiden van informatie die van belang is voor de leden en donateurs,

-          het innen van de jaarlijkse contributies,

-          het mede op basis van leeftijd bepalen van het bedrag van de contributie.

Welke persoonsgegevens slaat de VFT op

De volgende persoonsgegevens worden opgeslagen:

-          naam, adres en woonplaats,

-          telefoonnummers,

-          e-mailadres,

-          geboortedatum,

-          betalingsgegevens (contributie),

-          lidnummer CMHF,

-          werkgever.

 

De VFT bewaart en gebruikt deze persoonsgegevens, welke door haar leden rechtstreeks zijn opgegeven of via het lidmaatschap bekend zijn, uitsluitend voor de belangenbehartiging van die leden.

Deze persoonsgegevens bewaart de VFT  zolang als nodig is om de volgende redenen:

-          zodat deze gegevens niet elke keer opnieuw hoeven te worden ingevuld of aangeleverd,

-          zodat de VFT sneller en gemakkelijker contact met haar leden kan opnemen als het om het lidmaatschap of over producten en diensten gaat die bij het lidmaatschap behoren.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

De persoonsgegevens die met de VFT worden gedeeld kunnen aan derden worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor de hiervoor beschreven doeleinden. Zo deelt de VFT persoonsgegevens met de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen (CMHF) en in voorkomende gevallen met DAS Rechtsbijstandverzekering en Ohra Zorgverzekeringen.

De VFT deelt verder geen persoonsgegevens met derden tenzij hiertoe een wettelijke plicht bestaat.

Bewaartermijn

De VFT bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel dat op grond van de wet is vereist.

Beveiliging van persoonsgegevens

De VFT neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als een lid of donateur van de VFT de indruk heeft dat zijn of haar persoonsgegevens niet goed beveiligd worden of er aanwijzingen van misbruik zijn, dient dit bij het secretariaat van de VFT te worden gemeld.

Voor het versturen van berichten en uitnodigingen maakt de VFT gebruik van Outlook. Microsoft voldoet aan de verplichtingen van de AVG.

Rechten omtrent persoonsgegevens van leden en donateurs van de VFT

Leden en donateurs van de VFT hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen. Daarnaast hebben zij het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van die persoonsgegevens. Zij hebben tevens het recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens. Dat betekent dat bij de VFT een verzoek kan worden ingediend om de persoonsgegevens, waarover de VFT beschikt, in een computerbestand naar hem- of haarzelf of een door dat lid of donateur genoemde organisatie te sturen.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van persoonsgegevens of bezwaar tegen verwerking van die gegevens, dient naar e-mailadres secretaris@vft-cmhf.nl te worden gestuurd.

De VFT wijst erop dat de mogelijkheid bestaat om een klacht over de registratie van persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen.

Beeldmateriaal

De VFT zal alleen foto’s of ander beeldmateriaal openbaar maken na toestemming van de personen op deze foto’s. Deze toestemming zal voorafgaande aan activiteiten georganiseerd door de VFT worden gevraagd.

Wijziging privacyverklaring

De VFT kan haar privacyverklaring wijzigen. Deze wijzingen zullen op adequate wijze bekend worden gemaakt. Oudere versies van privacy verklaringen zullen in het archief van de VFT worden opgeslagen.